Zameranie

- výstavba a údrľba optických a metalických sietí

- výstavba diaµkových optických sietí:

  • spracovanie technického návrhu stavby
  • inľinierska činnos»
  • výstavba siete

- výstavba a údrľba rádiových sietí